خدمات نظارت تصویری

توضیحات سیستم نظارت تصویری تحت شبکه :
صنعت نظارت و امنیت در کشور پهناور ایران در سالهای اخیر با رشد روز افزونی روبرو بوده و
نیاز به نظارت و امنیت با استفاده از تجهیزات الکترونیک ) حفاظت الکترونیک( در سالهای اخیر
در همه سازمانهای دولتی و خصوصی شکل جدیدی به خود گرفته و تا حد بالایی تقاضا های
وابسته به این صنعت زیاد گشته است . . نظارت بر هر مجمو